Introduktion

Vad är astrologi?  

Astrologi är en urgammal vetenskap,
inte i ordets moderna  betydelse,
men i en äldre mer omfattande mening.

Medan modern vetenskap
inte har någon egentlig helhetssyn,
baserades de gamla
traditionella kunskapssystemen
på alltings samhörighet,
på den stora
allomfattande helheten.

Man insåg att allting hörde samman
och ingenting lämnades
därför utanför.

Zodiaken eller Livscirkeln rymmer allting:

1. Enhet
– den stora helheten, alltings inneboende samhörighet

2. Polaritet
– tillvarons varandra ständigt kompletterande och samverkande motpoler – yin/yang, mörker/ljus, kvinnligt/manligt

3. Tre kvaliteter
– tillvarons skapande, uppehållande och nedbrytande krafter,
indiernas Brahma/Vishnu/Shiva

4. Fyra element
– de fyra riktningarna och de fyra elementen
eld, jord, luft, vatten

I Zodiaken ryms såväl rummet
och tiden som medvetandet.

Tillvarons skapande, bevarande
och nedbrytande krafter
verkar i de fyra elementen.

Därmed genereras de tolv
(3×4) zodiaktecknen,
av vilka sex är maskulina (yang)
och sex är feminina (yin).

På så vis bildar Zodiaken
en helhet som rymmer alltings
sammanhang och inneboende
enhet.

Man kan också säga
att Zodiaken åskådliggör
en universell rörelse eller rytm
genom vilken såväl dygnets växlingar
som årstidernas gång regleras.

Det är samma rytm som återfinns
i växternas liv och i all existens:

fröet som blir till en
planta, vars blommor
befruktas och frambringar
nya frön.

Inom astrologin kallas
även Solen och Månen
för planeter, ”vandrare”,
från grekiska planaomai,
”att vandra”.

Tillsammans beskriver
de sju planeterna
sju aspekter
av en och samma skapande,
uppehållande och nerbrytande energi,
den allt genomströmmande
kosmiska energi
och det medvetande
som är vår tillvaro,
vårt liv,  vi själva och allt
omkring oss.

Samtidigt som astrologin
är helt igenom logiskt uppbyggd
och ordnad är den också
genomandad av poesi.

Forntidens traditionella kunskapssystem
förenade alltid vetenskap och konst.
Man avlägsnade sig aldrig
från den poetiska dimensionen
i tillvaron.

Allt baserades
på insiktsfull iakttagelse
av naturen,
av de naturliga cyklerna
och rytmerna.

I astrologin görs
alla iakttagelser
av himlakropparnas rörelser
ur ett jordiskt perspektiv.

Det är Moder Jord
som tar emot och förmedlar
det himmelska inflytandet.

Det vill säga,
det jordiska skeendet
tar form ur
det himmelska
mönstret.

För den som sätter sig in i astrologins grunder
och poetiska symbolspråk är det lätt att konstatera 
att
 den fungerar.

Men är det också möjligt
att förstå hur,  på vilket sätt,
den gör det?

 För att nå en sådan insikt behövs djupgående förståelse
för att allting hör ihop, att allt hänger samman
på ett meningsfullt sätt och att våra liv
och allt som existerar bildar en universell energi-
och medvetandeocean.

 Kanske kan man då också ana
något om hur  astrologin
fungerar.

För att visa på att
astrologin verkligen fungerar
presenterar jag ett antal 
exempelhoroskop
med tolkningar och kommentarer,
som visar hur olika
kända företeelsers och personers
horoskop stämmer in. 

Jag avser också lägga ut ett antal artiklar
för att belysa olika sidor av astrologin.